Deklaracja dostępności

Muzeum Regionalne w Pułtusku  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony Muzeum Regionalnego w Pułtusku.

Data publikacji strony internetowej: 2016-04-08.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-10-01.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
Wyłączenia:
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-12-01. Deklaracja została poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 27.03.2024 r.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Paulina Biernacka, e-mail: muzeum.biernacka@pultusk.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 23 692 51 32. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Wieża ratuszowa z piwnicami dawnego ratusza przy ul. Rynek 43, 06-100 Pułtusk
 1. Do wieży prowadzą dwa wejścia. Do obu wejść prowadzą schody. Brak podjazdu dla wózków. Do piwnic dawnego ratusza prowadzi odrębne wejście. Do wejścia prowadzą schody. Osoby niepełnosprawne mogą skorzystać z platformy schodowej obsługiwanej przez pracowników muzeum.
 2. W wieży ratuszowej schody drewniane o bardzo wąskim biegu i różnych wysokościach stopni. Brak windy. W piwnicach ciągi komunikacyjne pozbawione progów, stopni.
 3. Brak toalety.
 4. Kasa biletowa znajduje się w strefie wejściowej wieży ratuszowej.
 5. Przed budynkiem znajduje się parking z wyznaczonym miejscem postojowym dla osób niepełnosprawnych. Parking znajduje się na płycie zabytkowego rynku, co może powodować utrudnienia dla osób o obniżonej mobilności.
 6. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W obiekcie nie ma pętli indukcyjnych. Brak oznaczeń w alfabecie brajla.
 7. Istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego po wcześniejszym umówieniu się.
Budynek przy ul. Rynek 36, 06-100 Pułtusk
 1. Do budynku prowadzą schody. Przy schodach brak jest podjazdu dla wózków.
 2. Muzeum zajmuje tylko parter.
 3. W budynku brak usprawnień dla osób niepełnosprawnych.
 4. Przed budynkiem znajduje się parking bez wyznaczonego miejsca dla osób niepełnosprawnych.
 5. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych, brak jest oznaczeń w alfabecie brajla.
 6. Istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego po wcześniejszym umówieniu się.
Podziemia – piwnice pojezuickie we Wzgórzu Abrahama przy ul. Baltazara, 06-100 Pułtusk
 1. Do obiektu prowadzą dwa wejścia, na których znajdują się schody jednobiegowe. Brak podjazdów dla wózków. Schody wyposażone są w obustronne poręcze.
 2. Przy obiekcie znajduje się parking. Brak wyznaczonych miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych i opiekunów z małymi dziećmi.
 3. W obrębie dojścia do obiektów brak barier architektonicznych (wysokich krawężników, stopni, uskoków, pochylni).
 4. Brak toalety.
 5. Kasa biletowa znajduje się przy wejściu do obiektu.
 6. Do obiektu i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W obiekcie nie ma pętli indukcyjnych. Brak oznaczeń w alfabecie brajla.
 7. Istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego po wcześniejszym umówieniu się.
Skip to content