Praetorium Pultoviensis – piwnice dawnego ratusza

Ekspozycja „Praetorium Pultoviensis” (łac. Ratusz Pułtuski) prezentowana w piwnicach dawnego ratusza (wejście za wieżą ratuszową ul. Rynek 43) ukazuje dzieje pułtuskiego magistratu na przestrzeni wieków od pierwszej wzmianki w przywileju biskupa płockiego Jakuba z Kurdwanowa z 1405 r. do reformy funkcjonowania miasta w 1727-1729 r. dokonanej przez biskupa płockiego Andrzeja Stanisława Kostkę Załuskiego. Wystawę planszową wzbogacają zabytki pozyskane podczas badań archeologicznych na terenie reliktów osiemnastowiecznego ratusza prowadzonych w 2020 r. przez Pracownię Archeologiczno-Konserwatorską SZPILA Jakub Affelski.

W 2018 r. Gmina Pułtusk rozpoczęła prace projektowe, natomiast w 2020 r. prace budowlane polegające na wykonaniu adaptacji XVIII-wiecznych piwnic dawnego ratusza do nowych funkcji kulturowych i edukacyjnych. Inwestycja w zakresie przebudowy i zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń wraz z budową schodów zewnętrznych zrealizowana została w ramach projektu pn.: „Wzrost potencjału turystycznego w Pułtusku poprzez ochronę obiektów zabytkowych” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej V „Gospodarka przyjazna środowisku” Działanie 5.3 Dziedzictwo kulturowe. Dofinansowane w kwocie 492 tys. złotych ze środków zewnętrznych prace zakończone zostały latem 2021 r., dzięki czemu udostępnione  do zwiedzania pomieszczenia stały się nową atrakcją Pułtuska świadczącą o jego bogatej i niezwykle interesującej historii.

Skip to content