Wydawnictwa

Dawne konwisarstwo w Muzeum Regionalnym w Pułtusku. Katalog zbiorów
autor: Artur K. F. Wołosz
Pułtusk 1994
s. 60, oprawa miękka
cena: 3,10 zł

Publikacja jest katalogiem zbiorów konwisarstwa Muzeum Regionalnego w Pułtusku. Prezentuje obiekty w układzie alfabetycznym podług miejscowości, w których działali konwisarze wykonujący poszczególne przedmioty, kończąc na tych określonych bardziej ogólnikowo. (…) Tekst uzupełniają zreprodukowane w skali 1:1 przerysy wybitych na przedmiotach znaków konwisarskich bądź firmowych, inskrypcji własnościowych (sporadycznie również innych grawerunków), a także – tam gdzie uznano to za celowe – fotografie całych obiektów (ze wstępu).

Ikonografia Pułtuska XVII –XX w. (do roku 1945)
autor: Artur K. F. Wołosz
Pułtusk 1996
s. 64, oprawa miękka
cena: 6 zł

Publikacja jest katalogiem wystawy czasowej pt. Ikonografia Pułtuska XVII–XX w. (do roku 1945) prezentowanej w Muzeum Regionalnym w Pułtusku od czerwca do września 1996 r. Zawiera spis obiektów zarówno będących na ekspozycji, jak i najważniejszych nieeksponowanych lub znanych jedynie z publikacji. Dzięki temu katalog jest jednocześnie kompendium na temat ikonografii miasta do 1945 r. W notach katalogowych ujęto autorów oryginałów, grafików, techniki wykonania, wymiary, sygnatury, oryginalne napisy, w przypadku grafik – miejsce publikacji oryginału oraz podstawowe reprodukcje w literaturze. Katalog uzupełniają liczne ilustracje.

Archeologia w pułtusku. Przewodnik
wersja angielska: Archeology in Pultusk. A guide

autor: Dorota Stabrowska
Pułtusk 2002
s. 32, oprawa miękka
cena: 8 zł (wersja angielska 6 zł)

Przewodnik po historii Pułtuska ukazanej przez pryzmat wyników badań archeologicznych prowadzonych w mieście w latach 1976-1989. Poszczególne zagadnienia przedstawione chronologicznie oznaczone zostały kolorami, widniejącymi również na mapkach, planach i zdjęciach umieszczonych w publikacji. Dzięki temu powstał przejrzysty obraz dziejów miasta z odniesieniem do współczesnej topografii. Publikację uzupełniają fotografie oraz rysunki zabytków i stanowisk archeologicznych, a także rysunkowe rekonstrukcje obiektów zachowanych jedynie w części.

Pułtusk – 600 lat samorządu. Materiały sesji z okazji 600-lecia samorządu pułtuskiego
redakcja: Henryk Samsonowicz
autorzy: Henryk Samsonowicz, Jerzy Kłoczowski, Jolanta Choińska-Mika, Zbigniew Morawski, Tadeusz Żebrowski, Radosław Lolo, Krzysztof Wiśniewski, Janusz Szczepański, Wojciech Dębski
Warszawa 2006
s. 160, oprawa twarda
cena: 30 zł

Publikacja jest podsumowaniem sesji naukowej poświęconej dziejom samorządności pułtuskiej zorganizowanej przez Burmistrza i Radę Miejską w Pułtusku, Akademię Humanistyczną im. A. Gieysztora w Pułtusku oraz Muzeum Regionalne w Pułtusku. Konferencja odbyła się 8 września 2005 r.
Materiały otwiera słowo wstępne Henryka Samsonowicza. Następnie Jerzy Kłoczowski przybliża sytuację Pułtuska i Mazowsza północno-wschodniego w Rzeczpospolitej chrześcijańskiej XV-XVI w. Z kolei Joanna Choińska-Mika zastanawia się, czy zjawisko samorządności jest cechą kultury europejskiej nieznaną społeczeństwom innych części świata. Zbigniew Morawski analizuje pozycję Pułtuska na szlakach Europy od średniowiecza do czasów nowożytnych, a Tadeusz Żebrowski odkrywa, kim byli wójtowie pułtuscy w XV-XVI w. Radosław Lolo przedstawia relacje samorządu pułtuskiego z biskupami płockimi w XVI-XVIII w., natomiast Krzysztof Wiśniewski analizuje działalność Komisji Generalnej w Pułtusku w 1729 r. i jej wpływ na ustrój miasta. Badania historyczne zamyka artykuł Janusza Szczepańskiego na temat samorządu pułtuskiego w dwudziestoleciu międzywojennym. Na koniec Wojciech Dębski przedstawia sytuację miasta oraz prognozy na przyszłość.
Materiały pokonferencyjne uzupełniają ilustracje wykorzystane do wystawy czasowej towarzyszącej obchodom 600-lecia samorządu w Pułtusku, pt. Pułtuskie ratusze na przestrzeni dziejów.

Pułtuskie osobliwości. Materiały wydane w roku obchodów 750–lecia nadania praw miejskich
redakcja: Anna Henrykowska, Radosław Lolo
autorzy: Anna Drążkowska, Marek Kołyszko, Radosław Lolo, Dorota Stabrowska, Krzysztof Wiśniewski
Pułtusk 2007
s. 168, oprawa twarda
cena: 30 zł

Obchody 750-lecia nadania praw miejskich Pułtuskowi były okazją do wydania publikacji stanowiącej wynik prac konserwatorskich, historycznych, archeologicznych i archiwalnych prowadzonych w mieście, opracowanych w formie popularnonaukowej. Badania te wcześniej ginęły w zestawieniu z głośnym odkryciem renesansowej polichromii w bazylice kolegiackiej, czy unikatowego stanowiska archeologicznego na wzgórzu zamkowym. Zbiór artykułów otwierają prace Anny Drążkowskiej, która analizuje fragmenty XVIII-wiecznych ubiorów wydobytych z krypt grobowych w kościele pw. św. Józefa w Pułtusku. Następnie Marek Kołyszko omawia dewocjonalia odnalezione w kaplicy rodziny Wesslów, również przy kościele pw. św. Józefa. Z kolei Radosław Lolo przybliża postać św. Wilgefortis oraz omawia historię unikatowego obrazu świętej z bazyliki kolegiackiej, a Dorota Stabrowska bada piwnice pojezuickie we Wzgórzu Abrahama. Na koniec Krzysztof Wiśniewski prezentuje archiwum konwentu płocko-pułtuskiego benedyktynów ze zbiorów Archiwum Państwowego w Warszawie Oddział w Pułtusku.
Ciekawą edytorsko publikację wydaną na papierze kredowym uzupełniają liczne zdjęcia i rysunki omawianych zabytków.

„Konstytucja” miasta Pułtusk z 1729 roku. Publikacja wydana w roku obchodów 750-lecia nadania praw miejskich
wstęp i opracowanie: Krzysztof Wiśniewski
Warszawa 2007
s. 52, oprawa miękka
cena: 5 zł

Opracowanie jest jedną z książek wydanych z okazji obchodów 750-lecia nadania praw miejskich Pułtuskowi. Ze wstępu:
„Publikowany tekst źródłowy zachował się jedynie w kopii (…) Popularyzatorski charakter niniejszego wydawnictwa skłonił do odstąpienia w kilku miejscach od zasad przewidzianych w Instrukcji wydawniczej dla źródeł historycznych od XVI do połowy XVIII wieku, Wrocław 1953 (m.in. zrezygnowano z przypisów tekstowych). Zestawienie reprodukcji kart rękopisu z pełnymi, całostronicowymi tekstami transkrypcji, stanowi o wyjątkowości niniejszego wydania”.

Meteoryt Pułtusk. Największy deszcz meteorytów kamiennych. Materiały wydane w roku obchodów 140. rocznicy spadku
redakcja: Jadwiga Biała
autorzy: Janusz W. Kosiński, Łukasz Karwowski, Agnieszka Gurdziel, Jadwiga Biała
Warszawa 2008
s. 60, oprawa miękka
cena: 13 zł

Publikacja jest zbiorem artykułów poświęconych meteorytowi Pułtusk wydanym z okazji 140. rocznicy spadku największego w historii deszczu meteorytów kamiennych. Pierwsza praca, autorstwa Janusza W. Kosińskiego, przybliża sam moment spadku deszczu 30 stycznia 1868 r., prezentuje relacje z tego wydarzenia zamieszczone w ówczesnej prasie, a także przedstawia stan badań oraz podstawowe informacje na temat meteorytu. Następnie Łukasz Karwowski analizuje budowę i skład meteorytu Pułtusk ilustrując artykuł barwnymi fotografiami mikroskopowymi. W kolejnej pracy Karwowski oraz Agnieszka Gurdziel odpowiadają na pytanie, co dzieje się z meteorytem Pułtusk w warunkach ziemskich. Natomiast Jadwiga Biała opisuje, skąd przybył meteoryt Pułtusk. Publikację zamyka jeszcze jeden artykuł Łukasza Karwowskiego, w którym autor opisuje wpływ meteorytów na historię Ziemi.

Gawęda o cmentarzu Świętokrzyskim w Pułtusku. Część pierwsza
autor: Bożenna Kucharczyk
Pułtusk 2010
s. 80, oprawa miękka
cena: 15 zł

Książka napisana prostym, swobodnym językiem, utrzymana w pewnej melodyce charakterystycznej dla formy literackiej, jaką jest gawęda, opowiada o losach rodzin i osób spoczywających na Cmentarzu Świętokrzyskim w Pułtusku. Autorka ze swadą ukazuje powiązania rodzinne i wywody genealogiczne pułtuszczan oraz mieszkańców okolicznych miejscowości.
Część druga książki wydana została w 2012 r., jednak jej nakład został już wyczerpany.

Wędrówki po Puszczy Białej
redakcja: Marian Pokropek
autor: Sylwia Słojkowska-Affelska
Pułtusk 2014
s. 188, oprawa twarda
cena: 30 zł

Albumowe wydawnictwo o Kurpiach – Puszczy Białej obrazuje kulturę regionu, która żyje jeszcze we wspomnieniach najstarszych mieszkańców i której elementy kultury materialnej w postaci drobnych wytworów przetrwały tutaj w szczątkowej postaci. Fotografie i rysunki, jakie zostały w niej zaprezentowane – autorstwa Mariana Pokropka – pochodzą z badań prowadzonych na tym terenie w latach 50. 60. i 70. XX w. Pierwszy etap tych puszczańskich peregrynacji związany był z prowadzonymi tu w latach 1955-1958 badaniami terenowymi pod kierunkiem Mariana Pokropka z Katedry Etnografii i Etnologii Uniwersytetu Warszawskiego w ramach Międzyuczelnianych Obozów Etnograficznych. Następne wyprawy dotyczyły już osobistych zainteresowań etnografa szeroko pojętą kulturą kurpiowszczyzny.
Publikacja została dofinansowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Skip to content