Statut Muzeum Regionalnego w Pułtusku

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§1. Muzeum Regionalne w Pułtusku, zwane dalej „Muzeum”, działa w szczególności na podstawie:
1) ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz.U. z 2018 r. poz. 720 i 1669), zwanej dalej „ustawą o muzeach”;
2) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1983 oraz z 2019 r. poz. 115), zwanej dalej „ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej”;
3) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994, z późn. zm.);
4) niniejszego Statutu.

§2. Muzeum jest samorządową instytucją kultury, wpisaną do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Gminę Pułtusk – Urząd Miejski w Pułtusku – pod numerem 2.

§3. Siedzibą Muzeum jest Pułtusk a terenem jego działania Rzeczypospolita Polska i zagranica.

§4. 1. Organizatorem Muzeum jest Gmina Pułtusk.
2. Muzeum posiada osobowość prawną.
3. Bezpośredni nadzór nad Muzeum sprawuje Burmistrz Miasta Pułtusk a funkcje kontrolne sprawuje Rada Miejska w Pułtusku.
4. Ogólny nadzór nad Muzeum sprawuje minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

§5. Muzeum używa pieczęci podłużnej z nazwą, adresem siedziby oraz numerem telefonu.

Rozdział 2
Zakres działania Muzeum

§6. 1. Muzeum gromadzi, przechowuje, konserwuje, opracowuje, udostępnia zbiory dotyczące Pułtuska i regionu pułtuskiego.
2. Muzeum gromadzi zbiory z zakresu: archeologii, historii, archiwaliów, etnografii.
3. Muzeum gromadzi następujące rodzaje zbiorów:
1) narzędzia;
2) ceramikę;
3) rzemiosło;
4) ozdoby;
5) przedmioty codziennego użytku;
6) stroje, rzeźby, przedmioty gospodarki i rzemiosła;
7) dokumenty, w tym kartograficzne;
8) fotografie;
9) pocztówki;
10) dzieła sztuki dotyczące artystów związanych z regionem a także malarstwo dotyczące wydarzeń historycznych regionu;
11) broń, w tym broń białą i przedmioty związane z okresem kampanii napoleońskiej 1806-1807, w szczególności bitew pod Pułtuskiem 26 grudnia 1806 r. oraz 16 maja 1807 r.;
12) meteoryty;
13) elementy wyposażenia wnętrz związane z historią ziemi pułtuskiej;
14) tłoki i pieczęcie;
15) medale i odznaczenia;
16) sztandary organizacji działających w Pułtusku.
4. Muzeum informuje o treściach gromadzonych zbiorów, upowszechnia historię i kulturę regionu, kształtuje wrażliwość poznawczą i estetyczną, prowadzi działalność naukową, edukacyjną, umożliwia kontakt ze zbiorami w celach naukowych.

§7. Muzeum realizuje zadania, o których mowa w § 6, w szczególności przez:
1) gromadzenie zbiorów i materiałów dokumentacyjnych w zakresie określonym niniejszym Statutem;
2) inwentaryzowanie, katalogowanie, naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów;
3) przechowywanie zbiorów w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowaniai bezpieczeństwo;
4) zabezpieczanie i konserwację posiadanych zbiorów;
5) opracowywanie i organizowanie ekspozycji stałych oraz wystaw czasowych;
6) organizowanie badań i ekspedycji naukowych;
7) prowadzenie działalności edukacyjnej;
8) inicjowanie, wspieranie i prowadzenie projektów związanych z zakresem działalności Muzeum;
9) organizowanie lub współorganizowanie spotkań, zjazdów, konferencji związanych z zakresem działalności Muzeum;
10) prowadzenie działalności wystawienniczej;
11) zapewnienie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zasobów;
12) prowadzenie działalności informacyjnej, związanej z obsługą ruchu turystycznego.

§8. W realizacji zadań statutowych Muzeum może współpracować z polskimi i zagranicznymi muzeami, administracją rządową i samorządową, organizacjami pozarządowymi, instytucjami oświaty i kultury, mediami a także innymi osobami prawnymi, jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej oraz osobami fizycznymi.

Rozdział 3
Organy zarządzające i doradcze oraz sposób ich powoływania

§9. 1. Muzeum jest zarządzane przez Dyrektora Muzeum, zwanego dalej „Dyrektorem”.
2. Dyrektor jest powoływany i odwoływany przez Burmistrza Miasta Pułtusk w trybie przewidzianym ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

§10. 1. Dyrektor organizuje pracę Muzeum i odpowiada za całokształt jego działalności.
2. Do zakresu Dyrektora należy w szczególności:
1) kierowanie sprawami związanymi z działalnością statutową i administracją Muzeum;
2) podejmowanie działań w sferze organizacyjnej i merytorycznej, zmierzających do funkcjonowania Muzeum na najwyższym poziomie;
3) nadzór nad prawidłowym zabezpieczeniem i ochroną mienia Muzeum;
4) nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny finansowej;
5) wydawanie wewnętrznych zarządzeń;
6) wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Muzeum oraz wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy;
7) przedstawianie Gminie Pułtusk, Radzie Miejskiej w Pułtusku oraz właściwym instytucjom planów rzeczowych i finansowych, sprawozdań oraz wniosków inwestycyjnych.

§11. 1. Przy Muzeum działa Rada Muzeum, której członków powołuje Rada Miejska w Pułtusku.
2. Tryb powoływania Rady Muzeum, czas trwania jej kadencji, a także zakres jej działalności określa ustawa o muzeach.
3. Rada Muzeum składa się z 8 członków.
4. Szczegółowy tryb pracy Rady Muzeum określa uchwalony przez nią regulamin.

§12. 1. Dyrektor Muzeum może tworzyć z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej połowy zatrudnionych w Muzeum muzealników – kolegia doradcze.
2. Kolegium może mieć charakter stały – wówczas kadencja jego członków trwa dwa lata lub może być utworzone do realizacji konkretnego zadania – wówczas okres jego działania wyznacza termin wykonania zadania.
3. W skład kolegium mogą wchodzić pracownicy Muzeum posiadający doświadczenie oraz osoby spoza Muzeum, w liczbie określonej przez Dyrektora w akcie o utworzeniu kolegium.
4. Liczba członków kolegium nie może przekroczyć 8 osób.
5. Kolegium wybiera spośród swoich członków przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego a także w miarę potrzeby sekretarza kolegium.
6. Posiedzenia kolegiów zwoływane są przez przewodniczącego z własnej inicjatywy, z inicjatywy połowy składu członków kolegium lub na wniosek Dyrektora Muzeum.
7. Kolegia wyrażają opinie w kwestiach stanowiących przedmiot ich działania.
8. Opinie są przyjmowane zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej 50 procent członków kolegium w głosowaniu jawnym.
9. Posiedzenia kolegium odbywają się w obecności Dyrektora Muzeum lub wskazanej przez niego osoby.

§13. Strukturę organizacyjną Muzeum określa regulamin organizacyjny nadany przez Dyrektora Muzeum zgodnie z art. 13 ust. 3 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Rozdział 4
Źródła finansowania Muzeum

§14. 1. Muzeum prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
2. Podstawą gospodarki finansowej Muzeum jest plan finansowy ustalony przez Dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji przyznanej przez Radę Miejską w Pułtusku. Plan finansowy sporządzany jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.).
3. Działalność Muzeum finansowana jest w szczególności z:
1) dotacji podmiotowych i celowych z budżetu Organizatora Gminy Pułtusk;
2) wpływów z realizacji zadań, o których mowa w § 6 Statutu;
3) wpływów z najmu i składników majątkowych;
4) środków otrzymanych od osób fizycznych i prawnych oraz z innych zewnętrznych źródeł;
5) wpływów z prowadzonej przez Muzeum działalności gospodarczej, o której mowa w § 17.
4. Gmina Pułtusk przekazuje Muzeum środki finansowe w formie dotacji:
1) podmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych w tym na utrzymanie i remonty obiektów;
2) celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji;
3) celowej na realizację wskazanych zadań i programów.

§15. 1. Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Muzeum, w tym do składania oświadczeń woli w zakresie jego praw i zobowiązań majątkowych jest uprawniony Dyrektor.
2. Dyrektor może ustanowić pełnomocników do dokonywania czynności prawnych w imieniu Muzeum, określając zakres pełnomocnictwa.
3. Udzielenie i odwołanie pełnomocnictwa podlega ujawnieniu w rejestrze instytucji kultury prowadzonym przez organizatora za wyjątkiem pełnomocnictw procesowych.

§16. Organem zatwierdzającym sprawozdania finansowe Muzeum jest Burmistrz Miasta Pułtusk.

§17. 1. Muzeum może prowadzić, jako dodatkową, działalność gospodarczą na zasadach przewidzianych w obowiązujących przepisach, w zakresie:
1) sprzedaży pamiątek, publikacji oraz innych wydawnictw;
2) organizowaniu imprez kulturalnych;
3) wynajmu pomieszczeń.
2. Środki finansowe uzyskane z działalności, o której mowa w ust. 1, są wykorzystywane wyłącznie na realizację zadań statutowych Muzeum.

Rozdział 5
Przepisy końcowe

§18. Połączenia, podziału lub likwidacji Muzeum może dokonać Rada Miejska w Pułtusku na warunkach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach.

§19. Zmian niniejszego Statutu dokonuje się w trybie właściwym dla jego nadania.


Przejdź do treści