Konferencja naukowa pt. „Turystyka kulturowa w rozwoju Mazowsza”

Konferencja naukowa pt. „Turystyka kulturowa w rozwoju Mazowsza”

W dniu 21 września 2017 r. odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Turystyka kulturowa w rozwoju Mazowsza” w ramach XX Jubileuszowych Dni Patrona Miasta św. Mateusza. Organizatorami konferencji byli: Burmistrz Miasta Pułtusk, Katedra Ekonomiki Edukacji, Komunikowania i Doradztwa Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków w Warszawie, Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków w Warszawie Delegatura w Ciechanowie, Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku oraz Muzeum Regionalne w Pułtusku.
Celem konferencji była wymiana wiedzy i doświadczenia wśród naukowców i praktyków. Intencją organizatorów było wskazanie możliwości dalszych poszukiwań badawczych, dotyczących rozwoju turystyki kulturowej ze szczególnym uwzględnieniem następujących problemów:

 • popularyzowanie turystyki kulturowej;
 • kierunki rozwoju turystyki kulturowej na Mazowszu, ze szczególnym uwzględnieniem powiatu pułtuskiego;
 • dziedzictwo kulturowe w rozwoju Mazowsza;
 • wartości historyczne, patriotyczne, religijne, naukowe i artystyczne mające wpływ na rozwój turystyki kulturowej Mazowsza;
 • prawo ochrony dziedzictwa kultury na Mazowszu;
 • wyzwania dla ochrony zabytków i opieki nad zabytkami na Mazowszu;
 • system ochrony zabytków na Mazowszu.

Spotkanie podzielono na dwie sesje plenarne: „Kierunki rozwoju turystyki kulturowej na Mazowszu” oraz „Wyzwania rozwoju dziedzictwa kulturowego i turystyki w powiecie pułtuskim”.
Podczas pierwszej sesji prowadzonej przez prof. dr hab. Krystynę Krzyżanowską (SGGW), dra hab. Radosława Lolo, prof. AH oraz dra Michała Romana (SGGW):

 • dr hab. Radosław Lolo, prof. AH opowiadał o znacznikach tożsamości kulturowej Mazowsza i zasygnalizował potrzebę redefinicji ich w kontekście promocji turystycznej regionu oraz ogromnym potencjale kulturowo-historycznym Mazowsza,
 • prof. dr hab. Krystyna Krzyżanowska przedstawiła turystykę kulinarną jako formę turystyki kulturowej,
 • mgr Iwona Stefaniak, dyrektor Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce zreferowała ogólny stan muzealnictwa na Mazowszu oraz przedstawiła dobre praktyki z zakresu wystawiennictwa i edukacji mazowieckich muzeów,
 • mgr Krzysztof Łukawski (AH) przypomniał o miejscach pamięci związanych z historią militarną Mazowsza,
 • Paulina Biernacka (Muzeum Regionalne w Pułtusku) akcentowała znaczenie badań etnohistorycznych w podnoszeniu walorów turystycznych regionów i subregionów,
 • mgr inż. Sławomir Wawrzyniak z Zespołu Szkół w Nakle Śląskim Centrum Kształcenia Rolniczego podkreślał znaczenie żywności i żywienia w turystyce kulturowej.

Nastąpiła krótka przerwa, po której wznowiono obrady. Drugiej sesji plenarnej przewodniczyli: dr Bożena Józefów-Czerwińska (AH), dr inż. Monika Roman (SGGW), mgr Krzysztof Nuszkiewicz – Burmistrz Miasta Pułtusk. Podczas tej części konferencji:

 • dr hab. Radosław Lolo, prof. AH omawiał religijne wartości materialnego i niematerialnego dziedzictwa kultury na przykładzie szczątków odnalezionych w 2016 r. w kościele pw. św.św. Piotra i Pawła podpisanych jako relikwie z głowy św. Władysława,
 • dr Bożena Józefów-Czerwińska mówiła o równowadze między dążeniem do rozwoju turystyki kulturowej a ochroną i promocją dziedzictwa kulturowego na przykładzie aktywności mieszkańców gminy Karniewo,
 • mgr Robert Zaborowski (Urząd Ochrony Zabytków, Delegatura w Ciechanowie) nakreślił wyzwania dla ochrony zabytków i opieki nad zabytkami na przykładzie Pułtuska,
 • mgr Dorota Stabrowska (Muzeum Regionalne w Pułtusku) przybliżyła historię powstania w średniowieczu proto-miasta w Pułtusku,
 • dr Michał Roman zbadał opłacalność działalności agroturystycznej w powiecie pułtuskim,
 • dr inż. Agnieszka Werenowska (SGGW) przedstawiła aplikacje mobilne wykorzystywane w turystyce,
 • dr inż. Monika Roman zobrazowała przebieg i perspektywy rozwoju transportu rowerowego na Mazowszu,
 • mgr Krzysztof Nuszkiewicz zwrócił uwagę na kierunki i perspektywy rozwoju turystyki w powiecie pułtuskim, a także przeanalizował podejmowane inwestycje pod kątem wpływu na turystykę.

Po wygłoszeniu ostatniego referatu nastąpiło podsumowanie obrad, po czym konferencję zakończono.
Przejdź do treści